6.1.6 לוח רמזורים בצמתים לפי שנה וגידול באחוזים משנה לשנה