6.1.6 לוח רמזורים בצמתים לפי שנה, וגידול באחוזים משנה לשנה