6.0.2 לוח 6.2 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב באחוזים