6.0.6 לוח 6.6 מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות