6.0.7 לוח 6.7 מורשים לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב בערים הגדולות