7.0.1 לוח התפלגות התיקים שהוגשו לבית המשפט לעניינים מקומיים מידי שנה, לפי מהותם