7.0.4 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג העבירה