7.0.6 לוח חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג העבירה וגיל