7.0.6 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג העבירה וגיל