7.1.0 לוח 7.10 מספר ברירות קנס שנרשמו ע"י החברה לסדר וביטחון ציבורי, לפי נושא 2009