7.0.6 לוח 7.6 עבריינים תושבי העיר לפי סוג עבירה וגיל