8.0.2 שטח התחלות וגמר בנייה

2015
08. בינוי ותשתית