8.0.2 שטח התחלות וגמר בנייה

2016
08. בינוי ותשתית