8.0.3-2 תרשים התחלות וגמר בנייה של דירות , לפי תת רובע