8.1.1 לוח מספר דירות בהיתרי בנייה פרטית בערים הגדולות