8.1.1 לוח 8.11 מספר הדירות בהיתרי בנייה פרטית בערים הגדולות