8.1.1 לוח 8.11 מספר דירות בהיתרי בנייה פרטית בערים הגדולות