8.2.0 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין