8.2.2 לוח התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין