8.2.2 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הקומות בבניין