8.2.3 לוח גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין