8.2.3 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין