8.2.3 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הקומות בבניין