8.3.2 לוח 8.32 צריכת החשמל הכללית לפי אזורים מנהליים