8.3.3 לוח 8.33 צריכת החשמל הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים