9.0.1 לוח התפלגות שטח רצפות של נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות בעיר 2013