9.0.8 לוח תפוקה גולמית, תוצר מקומי גולמי וסה"כ תשומות, לפי עוצמה טכנולוגית במחירי בסיס - ראשון לציון