9.1.0 לוח פידיון, לפי רכיבים וענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס - ראשון לציון