9.1.0 פדיון לפי רכיבים וענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס, ראשון לציון