9.1.1-1 לוח תשומות בתעשייה, במחירי בסיס ביישובים נבחרים