9.1.1 תשומות לפי ענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס, ראשון לציון