9.1.3 לוח 9.13 מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות