9.1.5 לוח 9.15 סכומי הפיקדונות לסוגיהם בבנקים בראשון לציון