9.1.5 לוח סכומי הפקדונות לסוגיהם בבנקים בראשון לציון