9.1.6 לוח סכומי פיקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות