9.1.6 לוח סכומי פקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות