9.1.9 לוח מספר חשבונות של האשראי לציבור וניירות הערך למשמרת, לפי ישובים