9.1.9 מספר חשבונות של האשראי לציבור וניירות הערך למשמרת לפי יישובים