9.1.1 לוח 9.11 תשומות, לפי ענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס - ראשון לציון