9.1.5 לוח 9.15 סכומי הפקדונות לסוגיהם בבנקים בראשון לציון