9.1.6 לוח 9.16 סכומי פקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות