9.1.9 לוח 9.19 מספר חשבונות של האשראי לציבור וניירות ערך למשמרת לפי יישובים