9.2.0 לוח נתונים נבחרים על האשראי לציבור וניירות ערך למשמרת לפי יישוב