9.2.0 לוח 9.20 נתונים נבחרים על האשראי לציבור וניירות ערך למשמרת לפי יישובים