9.2.3 לוח 9.23 מועסקים לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה