9.3.2 לוח 9.32 מועסקים, לפי משלח יד, תושבי ראשון לציון