9.3.3 לוח 9.33 מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון