9.3.5 לוח 9.35 מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון