9.4.2 לוח מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה