9.4.7 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים